Truyền thông marketing tích hợp

Truyền thông marketing tích hợp

Truyền thông marketing tích hợp (IMC) là sự hoạch định truyền thông marketing nhằm xác định giá gia tăng của một kế hoạch tổng hợp, đánh giá vai trò chiến lược của các thành phần khác nhau trong truyền thông sự kết hợp các thành phần đó để ra một sự truyền thông rõ ràng, hiệu quả tối đa.