Panadol-C&F 2014

Panadol-C&F 2014
Chiến dịch Panadol

MEDIA

Truyền thông tích hợp (OOH, TV, PR online, Print, Digital). 

Liên hệ với NBN Media để nhận thêm thông tin chia sẻ chi tiết về dự án. 

Nguồn NBN media

Bài viết liên quan